İmam Hüseyin

Hz. Hüseyin bin Ali; Şaban ayının 3de hicri 4. yılında dünyaya gelmiş ve 10 Muharrem Hicr 61 Kerbela‘da şehit olmuştur. Hz. Muhammed‘in torunudur. İmam Ali ve Hz. Fatıma’nın ikinci oğludur. Kisa Ashabının beşincisi, on iki imamın üçüncüsüdür, Ehlibeyt‘ten olan beşinci masumdur. Ebu Abdullah künyesi ile meşhurdur.

Şia ve Sünni tarihçilerin nakillerine göre; Hz. Peygamberimiz İmam Hüseyin dünyaya geldiğinde onun şehit olacağını bildirmiş ve Araplar arasında pek rastlanmayan Hüseyin adını koymuştur. Hz. Resulü Kibriya, onu ve kardeşi Hz. Hasan bin Ali’yi  cennet gençlerinin efendisi olarak ilan etmiştir. Bütün ümmetten, onları sevmelerini istemiştir. İmam Hüseyin’in fazileti hakkında Hz. Muhammed’den çok sayıda hadis nakledilmiştir.

SıffinCemel ve Nehrevan savaşlarında babasının yanında yer alarak savaşmıştır. Kardeşinin imameti döneminde kardeşine destek vermiş ve Muaviye hayatta olduğu sürece Ağabeyi Hz. İmam Hasan’ın barış antlaşmasına sadık kalmıştır. Ancak Muaviye’nin ölümüyle birlikte Yezid‘in gücü ele almasına karşı çıkıp, Medine‘den Mekke‘ye gitmek zorunda kalmıştır. Kufelilerin daveti üzerine ailesi ve az sayıdaki dostlarıyla Mekke’den Kufe’ye doğru yola çıkmış, ancak Kufelilerin ihanet ve sadakatsizliklerinden dolayı, Kerbela’da Yezid’in ordusu tarafından kuşatılmış ve Aşura günü, İmam Hüseyin ve ashabı (yaklaşık 72 kişi) kahramanca savaştıktan sonra, susuz bir şekilde şehit edilmiştir. Geride kalan yakınları, Ehlibeyti ve yarenleri esir alınarak Kufe ve oradan da Şam’a gönderilmişlerdir.

İmam Hüseyin’in, Kerbela’daki şehadeti İslam tarihi açısından çok önemli ve tarihi etkileyen bir hadisedir. Emevi zalimlerine karşı zulme başkaldırısı, adının mukavemet, direniş ve şehadetle anılmasına sebep olmuş ve öte yandan zamanın zalimlerine karşı geniş katılımlı kıyamların sembolü olmuştur. Aşura vakıası, yüzyıllar boyu Müslüman toplumunun çeşitli edebiyat, yazım, resim ve kitabelerinde işlenmiş ve unutulmamıştır.