2)  Hz. Ali bin Ebi Talip

Hz. Ali bin Ebi Talip (Hicretten önce 23, Hicrî Kameri 40), birinci imam, sahabe, rivayet eden, vahiy katibi olan İmam Ali Hulefa-i Raşidin’in dördüncüsüdür. Babası Ebutalib ve annesi Fatime binti Esed’dir. İslam Peygamberi Hz. Muhammed bin Abdullah’ın amcasının oğlu, damadı, Hz. Fatıma’nın eşi, şiaların on bir İmam’ının ced ve babalarıdır.
Şia tarihçileri ve çok sayıda Ehlisünnet aliminin söylediğine göre Kabe’nin içinde dünyaya gelmiş ve anne ile baba tarafından Haşimi olan ilk kimsedir. Hz. Muhammed‘e ilk iman eden kişidir. Şia’nın görüşüne gore Allah’ın emri ve Hz. Peygamber’in tasrihi ile Allah Resulü’nün kendisinden hemen sonraki halifesidir. Onun hakkında bir çok fazilet saymışlardır. Kureyş’in, Hz. Peygamber’i öldürmeğe kastettiği zaman o, düşmanların aldanması için Hz. Peygamber’in yatağına yatmış ve bu yolla Hz. Peygamber gizlice hicret etmiştir. Hz.Peygamber, kendikardeşlik akdini Hz. Ali ile okumuştur. Ali bin Ebu Talib, Hz. Peygamber’in emri ile katılmadığı Tebuk Savaşı hariç Hz. Peygamber’in tüm savaşlarına katılmış ve İslam’ın en cesur ve onurduyulan komutanı olmuştur. İmam Ali Bedir savaşında müşriklerden bir çoğunu öldürmüştür. Uhud savaşında Hz. Peygamber’in canını korumuştur. Hendek savaşında Amr bin Ebduved’i öldürerek savaşı sonlandırmıştır. Hayber savaşında kalenin büyükkapısını kopararak savaşı devam ettirmiştir. Onun masum olduğuna Kur’an-ı Kerim’in ayetleri delalet etmektedir.
Şia kaynakları ve Ehli Sünnet’in bazı kaynaklarına gore, Kur’an-ı Kerim’den yaklaşık 300 ayet onun faziletine delalet etmektedir. Hz. Peygamber son hac farizesinden sonra Allahu Teala’nın Tebliğ ayetindeki emri ile halkın Gadiri Hum bölgesinde toplanmaları emrini verdi. Sonra Gadir hutbesini okuyup, İmam Ali’nin elini kaldırarak, şöyle buyurdu: “Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Allah’ım onu sevenleri sev ve ona düşman olanlara düşman ol.” Bu hutbeden sonra Ömer bin Hattab gibi sahabeler İmam Ali’yi kutladılar ve ona “Emir’ül Müminin” lakabıyla hitapettiler. Şia ve bazı EhliSünnet müfessirlerine göre, İkmal ayeti bu günde nazil oldu. Şia inancına göre, Hz. Peygamber “Men kuntu mevlahu fe Aliyyün mevlahu” sözünü Gadiri Hum günü söylemiştir ve Hz. Peygamber’in halifesini belirlemektedir. Bu esas gereğince şialar, başka fırkalardan ayırt eden kendi hüviyetlerini İmam Ali’nin Allah tarafından halifeliğe ve İmamlığa seçildiği inancını bilmektedirler. Hz. Peygamber dünyadan göçer göçmez, bir grup Sakife’de Ebu Bekir’e halife unvanı ile biat ettiler. Hz. Ali ise, Müslümanların ısrarı ile Ebu Bekir, Ömer ve Osman’ın hilafetinden 25 yıl sonra hükumetin sorumluluğunu üstlenmiştir. O, kısa süren hükumeti döneminde üç ağır iç savaşla karşı karşıya kalmış ve sonunda Kufe Mescidi‘nin mihrabında namaz kıldığı sırada Haricilerden biri tarafından şehit edilmiş ve gizlice Necef’de toprağa verilmiştir.
Arap Edebiyatı, kelam, fıkıh, tefsir gibi İslam ilimlerinin birçoğu ona ulaştığı söylenmekte ve çeşitli fırkalar kendi senet silsilelerini ona ulaştırmaktadırlar. “Nehсü’l Belâğa” unvanıyla meşhur olan kitap, Hz. Ali’nin seçilmiş olan konuşmaları ve mektuplarını içermektedir. Onun hakkında değişik dillerde yazılmış olan birçok eser bulunmaktadır.