10) Hz. Ali bin Musa, Riza

Ebü’l-Hasan Ali bin Musa er-Rıza (h. 148-203), İsna Aşer (On İki İmam)’in sekizinci imamıdır. En meşhur lakabı “Rıza” ve “İmam Rıza” olarak anılmaktadır. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Babası şiaların yedinci İmamı, İmam Kazım’dır. Annesinin adı konusunda fikir ayrılıkları bulunmaktadır: Örneğin Ümmü’l Benin, Tüktem, Necime denilmiştir.
Medine’de dünyaya gelmesine rağmen Abbasi halifesi Me’mun onu zorla Horasan’a getirtmiş ve ona zorla veliahtlık görevini vermiştir. İmam Rıza  Medine -Horasan yolunda ünlü “Silsiletu’z Zeheb”  hadisini Nişabur şehrinde açıklamıştır. Me’mun’un İmam Rıza ile öteki din ve mezhep büyükleri arasında teşkil ettiği münazara toplantıları meşhurdur. İmamet süresi 20 yıldır. Tus şehrinde vefat etmiştir. Me’mun İmam Rıza’nın şehadetinden sorumlu tutulmuştur. Kabr-i şerifleri Meşhed şehrindedir ve her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca Müslüman ziyaretine gelmektedir. Ali bin Musa Kazım’dır, doğum tarihi, Medine, 148, şehadeti , Tus, 203)  İmam Rıza’nın (a.s) künyesi Ebü’l Hasan’dır. Bazı kaynaklara göre, lakapları: “Rıza, Sabır, Razi ve Vafi’dir.” Bunlardan en ünlüsü ise Rıza’dır. On dört masumun onuncusu’dur

Dünyaya geliş yılının hicretin 148. veya 153. yılı Zilhicce ayının veya Zilkade ayının veya Rebiülevvel ayının 11’i Perşembe veya Cuma günü olduğu nakledilmiştir. Kuleyni, dünyaya geliş tarihini 148 olarak nakletmiştir. Birçok ulema ve tarihçi de bu görüşü kabul etmektedir.[6]

Şehadetini Safer ayının son günü veya 17’si,Ramazan ayının 21’i , Cemaziyelevvel ayının 18’i ile Zilkade ayının 23’ü veya son günü h.202,203 veya 206’sı olarak nakletmişlerdir. Kuleyni, vefatının 55 yaşında iken H.203. yılının Safer ayında vuku bulduğunu nakletmiştir. Bir çok sayıda ulema ve tarihçinin görüşüne göre Hicretin 203. yılında vefat etmiştir. Tabersi, vefatının Safer ayının son gününde gerçekleştiğini nakletmektedir.